1.     Toepassing

1.1  Alle commerciële transacties tussen de NV Next Generation LED , waarvan de zetel gevestigd is te 9300 Aalst, Bergemeersenstraat 137, BTW BE450.384.559(Hierna “NGL”) en de klant, worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. Deze  hebben steeds voorrang op voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.
De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. NGL houdt zich het recht voor haar algemene en bijzondere voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen.

2.     Offerte

2.1  Een offerte van NGL is geheel vrijblijvend en blijft geldig gedurende dertig (30) kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen, hoeveelheden en uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief.

2.2  Offertes omvatten enkel werken die er uitdrukkelijk in vermeld worden, met uitsluiting van meerwerk als gevolg van een wijziging van de opdracht door de klant, voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator, onvoorziene omstandigheden of eender welke andere reden. NGL behoudt zich het recht voor om de in de offerte opgegeven prijs eenzijdig aan te passen ingeval van gewijzigde omstandigheden.
Behoudens andersluidend schriftelijk beding, is NGL gerechtigd vervangingen en aanvullende werken uit te voeren waarvan de noodzakelijkheid blijkt tijdens de uitvoering van de contractuele voorziene werken. Bijkomende werken zullen automatisch in rekening gebracht worden en geacht aanvaard te zijn door de klant.

2.3  Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging van de bestelling, binnen acht dagen na ontvangst van de bestelling, door NGL, of door een begin van uitvoering van de werken. Elke wijziging of aanvulling dient om geldig te zijn, schriftelijk bevestigd te zijn door NGL.

2.4  Bij annulatie van één of meerdere bestellingen, zelfs gedeeltelijk, wordt de klant een forfaitaire schadevergoeding aangerekend ten belope van 20% van de totale prijs van de geplaatste bestelling(en).

3.     Uitvoering

3.1  Indien NGL ten gevolgde van overmacht, staking of lock out, niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant ontstaat.

3.2  Indien de klant zich in staat van kennelijk onvermogen of faillissement bevindt of in toepassing van de Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen bevindt, dan wel een wijziging toebrengt aan zijn situatie waardoor zijn kredietwaardigheid in het gedrang zou worden gebracht, behoudt NGL zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.

3.3  Meerwerken worden aangerekend op basis van de op dat ogenblik geldende eenheidsprijzen. Minwerken geven aanleiding tot een schadevergoeding van 30% op de waarde van de minwerken.

4.     Levering

4.1  De opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen zijn steeds indicatief. Het overschrijden van de voorziene termijn kan onder geen enkele voorwaarde, aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling of ontbinding van de overeenkomst ten laste van NGL. Wijzigingen in de opdracht doen de vooropgestelde termijnen automatisch vervallen. De maximale termijn is hoe dan ook beperkt tot 30 dagen, tenzij anders overeengekomen.

4.2  De goederen worden verkocht en geleverd in de magazijnen van NGL of op een andere door NGL aan te duiden  plaats. Het risico gaat over op de klant op het moment dat de goederen de magazijnen verlaten. De afhaling en/of levering en/of verzending van goederen door NGL geschieden steeds op kosten en risico van de klant. Eventuele kosten van inontvangstname van de goederen zijn steeds ten laste van de klant.

4.3  Indien de klant ervoor kiest om de bestellingen zelf af te halen, behoudt NGL het recht om zonder ingebrekestelling deze bestelling als geannuleerd te beschouwen indien de geplande datum van ophaling met twee weken overschreden is. Verdere afhandeling gebeurt dan conform punt 2.4 van de algemene voorwaarden.

5.     Garantie

5.1  Melding van klachten betreffende uitgevoerde werken of geleverde/geplaatste goederen dient per aangetekend schrijven te gebeuren; in geval van zichtbare gebreken of niet conformiteit binnen de 8 dagen volgend op de levering, plaatsing of uitvoering van de werken. De vrijwaringstermijn met betrekking tot de geleverde goederen kan echter in geen geval langer zijn dan de geldende fabrieksgarantie.

5.2  Opdat de klant aanspraak zou kunnen maken op vrijwaring voor verborgen gebreken, dient aan de wettelijke vereisten daartoe te zijn voldaan. Elke aanspraak op garantie vervalt binnen een termijn van drie maanden na de ontdekking van het gebrek, alsook bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden. De waarborgverbintenis van NGL is persoonlijk tegenover de opdrachtgevers aangegaan. Derden kunnen zich niet rechtstreeks tegenover NGL op de garantie beroepen.

5.3  Het indienen van een klacht geeft de klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Eventuele klachten kunnen naar de zetel van NGL gericht worden, 9300 Aalst, Bergemeersenstraat 137.

5.4  Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de NGL klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan NGL. De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

6.     Aansprakelijkheid

6.1  De aansprakelijkheid van NGL is beperkt tot de aansprakelijkheid dwingend door de wet opgelegd. Zij kan bovendien in geen geval aansprakelijk zijn voor fouten te wijten aan foutieve of onvolledige informatie of gegevens zoals door de klant meegedeeld.

6.2  NGL is nooit aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals inkomstenderving, derving van energieopbrengsten of schade veroorzaakt aan derden, andere goederen of het milieu. NGL is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

7.     Prijs – Betaling

7.1  Tenzij anders overeengekomen dient bij opdracht of bestellingen veertig ten honderd (40%) van het totale bedrag als voorschot betaald te worden. Voor opdrachten of bestellingen boven de vijftigduizend euro (€50.000,00) (excl. BTW), heeft NGL het recht aan de klant een bankgarantie te vragen alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan.

7.2  Behoudens uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen van NGL exclusief BTW en andere taksen alsook leverings-, vervoers- en administratiekosten.
NGL houdt zich het recht voor om tijdens de duur van de overeenkomst haar prijzen aan te passen (ook in geval van absoluut forfait) in functie van wijzigingen die zouden optreden op het vlak van grondstofkost, materiaalkost, lonen en sociale lasten.

7.3  Tenzij anders overeengekomen zijn alle facturen van NGL steeds integraal betaalbaar contant en zonder korting op factuurdatum, dan wel, indien de plaatsing niet door NGL gebeurt, noch door een door NGL aangestelde persoon, contant voor afhaling of verzending van de goederen.

7.4  Facturen kunnen enkel geldig worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 5 dagen na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering.

7.5  Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is op de factuurdatum wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest aangerekend van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd en bovendien het verschuldigde bedrag verhoogd wordt met 10%, met een minimum van  TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (€250,00) (excl. BTW), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van NGL om een hogere schadevergoeding te eisen.

7.6  Indien een klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande vorderingen aan NGL te voldoen, behoudt NGL zich het recht voor elke verdere levering of uitvoering onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen als geannuleerd te beschouwen in welk geval de forfaitaire schadevergoeding zoals voorzien in punt 2.4 is verschuldigd. Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant.

7.7  Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 zal in het geval van de opening van een insolventieprocedure of in het geval van het beslag of enig ander geval van samenloop lastens één der partijen, er van rechtswege schuldvergelijking toegepast worden tussen alle schulden en schuldvorderingen tussen partijen bestaand op het ogenblik waarop de insolventieprocedure, het beslag of een geval van samenloop plaatsvindt, ongeacht de datum van hun opeisbaarheid, hun doel of de valuta waarin zij zijn uitgedrukt.
Deze  schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

8.     Eigendomsvoorbehoud

8.1  Alle verkochte goederen blijven eigendom van NGL tot volledige betaling van de hoofdsom, interesten en kosten. Tot zolang mag de klant de verkochte goederen niet verkopen, of verpanden aan een derde of erover op enige wijze beschikken. De risico’s zijn echter ten laste van de klant vanaf de vooropgestelde dag van beschikbaarheid. In geval van schending van het eigendomsvoorbehoud en vervreemdingsverbod, bekomt NGL automatisch een voorrecht op de gerealiseerde verkoopprijs van de materialen en is de klant aan NGL een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de verkoopprijs verschuldigd.

9.     Online Aankopen

9.1  Bij online aankopen, kan na het aanduiden van het aantal goederen en hun productspecifieke kenmerken, de virtuele winkelkar bekeken worden en doorgegaan worden naar de afrekening/bestelling. Bij de afrekening heeft u keuze tussen betalen via overschrijving of met PayPal. Bancontact is beschikbaar voor betaling bij afhaling.

9.2  NGL is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolgde een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant is betrokken.

10.  Herroepingsrecht

10.1        De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online, via de webwinkel aankopen bij NGL De Klant heeft het recht om binnen de 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant NGL gelegen te Bergemeersenstraat 137, 9300 Aalst, info@nextgenerationled.be, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of email) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping maar is hiertoe niet verplicht (het modelformulier kan u hier terugvinden). Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet langer dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan NGL heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan NGL Bergemeersenstraat 137 te 9300 Aalst. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor de rekening van de klant. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt NGL zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Indien de klant de overeenkomst herroept, zal NGL alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat NGL op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan NGL wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar geland welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door NGL geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. NGL betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht.

11.  Privacy

11.1        De verantwoordelijke voor de verwerking, NGL respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan NGL, Bergemeersenstraat 137, 9300 aalst, info@nextgenerationled.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot NGL, Bergemeersenstraat 137, 9300 aalst, info@nextgenerationled.be. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, NGL heeft dus geen toegang tot uw paswoord. NGL houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@nextgenertionled.be of op volgende adres NGL, Bergemeersenstraat 137, 9300 aalst.

 

12.  Toepasselijk recht-jurisdictie

12.1        Alle geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden alsook uit elke andere overeenkomst die tussen NGL en de klant wordt gesloten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar NGL haar maatschappelijke zetel  heeft.

12.2        Het Belgisch recht is van toepassing.

12.3        De Consument kan zich ook richten naar het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). NGL heeft het Regelement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op http://www.unizo.be/ecommercelabel/ waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.

12.4        NGL heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op https://www.unizo.be/sites/default/files/reglement_-_13_januari_2017.pdf waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.

 

1.     Application

1.1  Toutes les transactions commerciales entre la société anonyme NV Next Generation LED, dont le siège est établi à 9300 Aalst (Alost), Bergemeersenstraat 137, TVA BE450.384.559 (Ci-après dénommée “NGL”) et le client sont régies par les présentes conditions générales. Celles-ci priment sur les conditions du client, même si ces dernières stipulent qu'elles seules sont applicables.
L'éventuelle nullité de l'une ou de plusieurs dispositions des présentes conditions ne porte pas atteinte à l'applicabilité de toutes autres clauses. NGL se réserve le droit d'adapter ou de modifier à tout moment ses conditions générales et particulières.

2.     Offre

2.1  Une offre de NGL est entièrement sans engagement et demeure valable pendant trente (30) jours calendrier, sauf stipulation contraire expresse. Les prix, quantités et délais d'exécution indiqués sont toujours indicatifs.

2.2  Les offres comprennent uniquement les travaux qui y sont mentionnés expressément, à l'exclusion de travaux en plus résultant d'une modification de la mission par le client, des dispositions imposées par le coordinateur de sécurité, de circonstances imprévues ou toute autre raison. NGL se réserve le droit le droit d'adapter unilatéralement le prix indiqué dans l'offre en cas de circonstances nouvelles.
Sauf clause contraire écrite, NGL a le droit d'exécuter des remplacements ou travaux complémentaires dont la nécessité se présente lors de l'exécution des travaux prévus contractuellement. Des travaux complémentaires seront portés en compte automatiquement et réputés acceptés par le client.

2.3  Un contrat ne se réalise qu'après confirmation écrite de la commande, dans les huit jours suivant la réception de la commande par NGL, ou par le commencement d'exécution des travaux. Toute modification ou tous travaux complémentaires doivent, pour être valables, être confirmés par écrit par NGL.

2.4  En cas d'annulation de l'une ou de plusieurs commandes, même partiellement, le client se verra facturer des dommages-intérêts forfaitaires à concurrence de 20% du prix total de la ou des commande(s) placée(s).

3.     Exécution

3.1  Si, à la suite d'un cas de force majeure, d'une grève ou d'un lock out, NGL n'est pas en mesure d'exécuter le contrat, elle se réserve le droit de mettre fin au contrat sans que ceci fasse naître le moindre droit à des dommages-intérêts dans le chef du client.

3.2  Si le client se trouve en état d'insolvabilité notoire ou de faillite ou relève de l'application de la Loi sur la Continuité des Entreprises, ou qu'il apporte une modification à sa situation qui pourrait mettre en péril sa solvabilité, NGL se réserve le droit de considérer le contrat comme résolu immédiatement de plein droit et sans mise en demeure préalable.

3.3  Les travaux en plus sont facturés sur base des prix unitaires applicables à ce moment-là. Les travaux en moins donnent lieu à des dommages-intérêts s'élevant à 30% de la valeur des travaux en moins.

4.     Livraison

4.1  Les délais d'exécution ou de livraison indiqués sont toujours indicatifs. Le dépassement du délai prévu ne peut, sous aucune condition, donner lieu à aucune amende, aucuns dommages-intérêts, aucune substitution ni aucune résolution du contrat à charge de NGL. Les modifications apportées à la mission rendent automatiquement caducs les délais proposés. Toutefois, le délai maximal est limité à 30 jours, sauf accord contraire.

4.2  Les marchandises sont vendues et livrées dans les magasins de NGL ou à un autre endroit à déterminer par NGL. Le risque est transféré au client au moment où les marchandises quittent les magasins. La récupération et/ou la livraison et/ou l'expédition des marchandises par NGL se font toujours aux frais et risques du client. D'éventuels coûts de réception des marchandises sont toujours à charge du client.

4.3  Si le client choisit de récupérer lui-même les commandes, NGL se réserve le droit de considérer cette commande comme annulée sans mise en demeure, si la date prévue de récupération est dépassée de deux semaines. Le traitement ultérieur des marchandises s'opère dans ce cas conformément au point 2.4 des conditions générales.

5.     Garanties

5.1  Les réclamations concernant des travaux exécutés et/ou des marchandises livrées/placées doivent être effectuées par lettre recommandée; en cas de vices apparents ou de non-conformité dans les 8 jours suivant la livraison, le placement ou l'exécution des travaux. Le délai de garantie des marchandises livrées ne peut toutefois en aucun cas être supérieur à la garantie d'usine applicable.

5.2  Pour que le client puisse prétendre à la garantie des vices cachés, les exigences légales en la matière doivent être remplies. Toute prétention à la garantie devient caduque dans un délai de trois mois suivant la découverte du vice, ainsi qu'en cas de traitement, de changement, de réparation par le client ou par des tiers. L'obligation de garantie de NGL est prise de manière personnelle vis-à-vis des maîtres d'ouvrage. Des tiers ne peuvent invoquer la garantie directement contre NGL.

5.3  L'introduction d'une réclamation ne donne pas au client le droit de suspendre ses obligations de paiement. Les plaintes éventuelles peuvent être adressées au siège de NGL, 9300 Alost, Bergemeersenstraat 137.

5.4  En vertu de la loi du 21 septembre 2004 sur la protection des consommateurs dans la vente de biens de consommation, le consommateur a des droits légaux. Cette garantie légale s'applique à compter de la date de livraison au premier propriétaire. Toute garantie commerciale s’applique sans préjudice de ces droits. Pour faire intervenir la garantie, le client doit pouvoir présenter une preuve d'achat. En ce qui concerne les articles achetés en ligne et livrés au client à domicile, le client doit contacter le service clientèle de NGL et renvoyer l'article à NGL à ses frais. La garantie ne s'applique jamais aux défauts résultant d'accidents, de négligence, de chutes, de l'utilisation de l'article à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu, du non-respect des instructions ou du manuel, des ajustements ou des modifications apportés à l'article, une manipulation brutale, une mauvaise maintenance ou toute autre utilisation anormale ou incorrecte. Les défauts qui apparaissent après une période de 6 mois suivant la date d'achat ou, le cas échéant, de livraison, ne sont pas considérés comme des vices cachés, sauf si le client en apporte la preuve contraire.

6.     Responsabilité

6.1  La responsabilité de NGL est limitée à la responsabilité imposée de manière contraignante par la loi. Elle ne peut en outre en aucun cas être tenue responsable d'erreurs dues à des informations ou données erronées ou incomplètes communiquées par le client.

6.2  NGL n'est en aucun cas responsable des dommages indirects, tels que la perte de revenus, la privation de productions énergétiques ou le dommage occasionné à des tiers, à d'autres marchandises ou à l'environnement. NGL est encore moins responsable des vices occasionnés directement ou indirectement par le fait du client ou d'un tiers, même si ceux-ci résultent d'une faute ou d'une négligence.

7.     Prix – Paiement

7.1  Sauf stipulation contraire, en cas de mission ou de commandes, quarante pour-cent (40%) du montant total doivent être payés au titre d'acompte. Pour les missions ou commandes supérieures à cinquante mille euro (€50.000,00) (hors TVA), NGL a le droit de demander une garantie bancaire au client avant de procéder à l'exécution du contrat.

7.2  Sauf stipulation contraire expresse, les prix de NGL s'entendent hors TVA et autres taxes ainsi que frais de livraison, de transport et administratifs.
NGL se réserve le droit d'adapter ses prix en cours de contrat (même en cas de forfait absolu) en fonction de modifications qui interviendraient au niveau du coût des matières premières, des matériaux, des salaires et des charges sociales.

7.3  Sauf stipulation contraire, toutes les factures de NGL sont toujours payables intégralement au comptant et sans réduction sur la date de la facture, et si le placement n'est pas effectué par NGL, ni par une personne désignée par NGL, au comptant pour la récupération ou l'expédition des marchandises.

7.4  Les factures ne peuvent être contestées valablement que par lettre recommandée dans les 5 jours suivant la date de la facture avec mention de la date de la facture, du numéro de la facture et une motivation détaillée.

7.5  Toute facture non payée en tout ou partie à la date de la facture entraîne d'office et sans mise en demeure préalable un intérêt de retard s'élevant à 1% par mois de retard, tout mois commencé étant considéré comme mois échu et en outre, le montant étant majoré de 10%, avec un minimum de DEUX-CENTS CINQUANTE EUROS (€250,00) (hors TVA), au titre de dommages-intérêts forfaitaires, sans préjudice du droit de NGL d'exiger des dommages-intérêts supérieurs.

7.6  Si un client demeure en défaut de régler l'une ou plusieurs créances en souffrance, NGL se réserve le droit de cesser immédiatement toute livraison ou exécution ultérieure et de considérer les autres commandes comme annulées sans la moindre mise en demeure, auquel cas les dommages-intérêts forfaitaires tels que prévus au point 2.4 sont dus. En outre, ceci implique l'exigibilité immédiate de toutes les factures y compris celles non encore échues et toutes les conditions de paiement accordées deviennent caduques. Il en va de même en cas de faillite imminente, de cessation de paiement judiciaire ou amiable, ainsi qu'en cas de toute autre circonstance indiquant l'insolvabilité du client.

7.7  Conformément aux dispositions de la Loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières, en cas d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou en cas de saisie ou de toute autre situation de concours à charge de l'une des parties, il y aura de plein droit compensation entre toutes les dettes et créances entre les parties existantes au moment où la procédure d'insolvabilité, la saisie ou la situation de concours intervient, quels que soient la date de leur exigibilité, leur but ou la valeur dans laquelle elles sont exprimées.
Cette compensation sera dans tous les cas opposable au curateur et au reste des créanciers en concours, qui ne pourront donc pas s'opposer à la compensation réalisée par les parties.

8.     Réserve de propriété

8.1  Toutes les marchandises vendues demeurent la propriété de NGL jusqu'au paiement complet du principal, des intérêts et des frais. Jusque-là, le client ne peut vendre, ni mettre en gage les marchandises à un tiers ni en disposer d'une quelconque manière. Les risques sont toutefois à charge du client à partir du jour proposé de la disponibilité. En cas de violation de la réserve de propriété et de l'interdiction d'aliénation, NGL acquiert automatiquement un privilège sur le prix de vente réalisé des matériaux et le client doit à NGL des dommages-intérêts forfaitaires s'élevant à 50% du prix de vente.

8.2   

9.     Achats en ligne

9.1  En cas d’achats en ligne, après l’indication du nombre de produits et de leurs caractéristiques spécifiques, vous pouvez visualiser le panier virtuel et procéder au règlement/à la commande. Au moment du paiement, vous avez le choix entre le paiement par virement bancaire ou avec PayPal. Bancontact est disponible pour le paiement à l’enlèvement.

9.2  NGL a le droit de refuser une commande entraînant un grave manquement du client concernant des commandes dans lesquelles ce dernier est impliqué.

10.  Droit de rétraction

10.1        Les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'aux Clients qui, en tant que consommateur, achètent des articles en ligne via la boutique en ligne de NGL. Le client a le droit d'annuler le contrat dans les 14 jours calendaires sans donner de motif. Le délai de rétractation expire 14 jours calendaires après la date à laquelle le Client ou un tiers désigné par le Client, qui n'est pas le transporteur, prend physiquement possession du produit. Afin d'exercer le droit de rétractation, le Client doit informer NGL, sis Bergemeersenstraat 137, 9300 Alost, info@nextgenerationled.be, par une déclaration sans ambiguïté (par exemple par lettre, fax ou e-mail) de sa décision de résilier le contrat. Pour ce faire, le Client peut utiliser le formulaire type ci-joint mais ce n’est pas une obligation. Afin de respecter le délai de rétractation, le Client doit envoyer son avis concernant l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation. Le Client doit retourner ou remettre la marchandise à NGL, Bergemeersenstraat 137, 9300 Alost, sans délai mais dans tous les cas pas plus de 14 jours calendaires après avoir communiqué à NGL sa décision de résilier le contrat. Le client est dans les temps s’il retourne les produits avant l'expiration des 14 jours calendaires. Le coût direct du retour des marchandises est à la charge du client. Si le produit retourné a perdu de la valeur, d'une manière ou d'une autre, NGL S.A. se réserve le droit de demander un dédommagement au Client et de réclamer des dommages pour toute altération des biens résultant de l'utilisation de ceux-ci par le Client au-delà de ce qui est nécessaire pour en connaître la nature, les caractéristiques et le fonctionnement. Seuls les articles se trouvant dans leur emballage d'origine, avec tous les accessoires, les manuels et la facture ou la preuve d'achat peuvent être repris. Si le client résilie le contrat, NGL rembourse tous les paiements reçus de la part du client, y compris les frais d'expédition standard, dans les 14 jours calendaires suivant la date à laquelle NGL a été informée de la décision du client de résilier le contrat. En ce qui concerne les contrats de vente, NGL peut attendre, pour le remboursement, d’avoir récupéré tous les produits ou que le client ait prouvé qu'il a retourné les produits, selon le cas survenant le plus tôt. Les frais supplémentaires éventuels consécutifs au choix du client d’un mode de livraison différent de la livraison standard ne sont pas remboursés. NGL remboursera le Client avec le même moyen de paiement que celui employé lors de la transaction originale, à moins que le Client en ait expressément convenu autrement ; dans tous les cas, le client ne sera pas facturé pour les remboursements de ce type.

11.  Confidentialité

11.1        Le responsable du traitement des données, NGL, respecte la loi belge du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée lors du traitement des données à caractère personnel. Les données personnelles que vous fournissez ne seront utilisées qu'aux fins suivantes: traitement de la commande, envoi de newsletters. Vous avez le droit légal d'inspecter et de corriger vos données personnelles. Sous réserve d'une preuve d'identité (copie de la carte d'identité), vous pouvez recevoir gratuitement la notification écrite de vos données personnelles via une demande écrite, datée et signée auprès de NGL, Bergemeersenstraat 137, 9300 als, info@nextgenerationled.be. Si nécessaire, vous pouvez également demander de corriger les données qui seraient incorrectes, incomplètes ou non pertinentes. En cas d'utilisation de données pour le marketing direct: Vous pouvez vous opposer gratuitement à l'utilisation de vos données pour le marketing direct. Pour cela, vous pouvez toujours contacter NGL, Bergemeersenstraat 137, 9300 Alost, info@nextgenerationled.be. Nous traitons vos informations comme des informations confidentielles et ne les transmettons pas, ne les louons pas ou ne les vendons pas à des tiers. Le client est lui-même responsable de la confidentialité de ses informations de connexion et de l'utilisation de son mot de passe. Votre mot de passe est stocké crypté, donc NGL n'a pas accès à votre mot de passe. NGL tient des statistiques de visiteurs en ligne (anonymes) afin de voir quelles pages du site sont visitées dans quelle mesure. Si vous avez des questions concernant cette déclaration de confidentialité, vous pouvez nous contacter à info@nextgenertionled.be ou à l'adresse suivante: NGL, Bergemeersenstraat 137, 9300 alost.

12.  Droit applicable - juridiction

12.1        Tous litiges découlant des présentes conditions générales ainsi que de tout autre contrat conclu entre NGL et le client relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de l'arrondissement où NGL a son siège social.

12.2        Le droit belge est applicable.

12.3        Le consommateur peut également s'adresser à la plateforme ODR (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). NGL a souscrit au Règlement du label de commerce électronique UNIZO. Ce règlement est disponible à l'adresse http://www.unizo.be/ecommercelabel/ où vous pouvez également régler les plaintes ou les différends de manière extrajudiciaire grâce à la procédure de plainte d’UNIZO.

12.4        NGL a approuvé les règlements du label de commerce d’UNIZO, ces règlements sont disponibles sur https://www.unizo.be/sites/default/files/reglement_-_13_januari_2017.pdf ou vous pouvez également vous tourner vers des plaintes ou des litiges extrajudiciares via la procédure de plainte d’UNIZO.

1.     Application

1.1  All commercial transactions between the public limited company NV Next Generation LED, whose registered office is located at Bergemeersenstraat 137, 9300 Aalst, VAT BE450.384.559 (Hereinafter referred to as “NGL”) and the customer are governed by these general terms and conditions. They take precedence over the customer’s terms and conditions, even if they stipulate that they alone shall apply.
Any invalidity of one or more provisions of these terms and conditions does not affect the applicability of any other clauses. NGL reserves the right to adapt or change its general and special terms and conditions at any time.

2.     Quotations

2.1  An NGL quotation is completely non-binding and remains valid for thirty (30) calendar days unless expressly stipulated otherwise. The prices, quantities and turnaround times indicated are always indicative.

2.2  Quotations only include the works expressly mentioned, excluding additional works resulting from a change to the mission by the customer, provisions laid down by the safety coordinator, unforeseen circumstances or any other reason. NGL reserves the right to adjust the price indicated in the quotation unilaterally in the event of a change in circumstances.
Unless agreed otherwise in writing, NGL has the right to make replacements or perform additional works that may appear to be necessary during performance of the contractually agreed works. Additional works shall be charged automatically and deemed to have been approved by the customer.

2.3  A contract is only agreed following written confirmation of the order, within eight days of receipt of the order by NGL, or by the start of performance of the works. In order to be valid, any changes or additional works must be confirmed by NGL in writing.

2.4  In the event of cancellation of one or more orders, even in part, the customer shall be billed for flat-rate compensation of 20% of the full price of the order(s) placed.

3.     Performance

3.1  If NGL is not in a position to perform the contract following a case of force majeure, a strike or a lock-out, it reserves the right to terminate the contract without triggering any entitlement to damages by the customer.

3.2  If the customer is manifestly insolvent or bankrupt or is subject to the Business Continuity Act or they report any changes to their situation that could jeopardise their solvency, NGL reserves the right to consider the contract as rescinded immediately as of right and without prior formal notice.

3.3  Additional works are billed based on the unit prices applicable at that time. Any non-performed works give rise to damages of 30% of the value of the non-performed works.

4.     Delivery

4.1  The turnaround or delivery times indicated are always indicative. Failure to meet the specified time limits shall not under any circumstances result in a fine, damages, any substitution or rescission of the contract at NGL’s expense Any changes made to the mission shall automatically invalidate the proposed periods. However, the maximum period is limited to 30 days, unless otherwise agreed.

4.2  The goods are sold and delivered in NGL stores or to any other place to be determined by NGL. The risk is transferred to the customer when the goods leave the stores. Recovery and/or delivery and/or dispatch of the goods by NGL is always carried out at the customer’s risk and expense. Any costs incurred on receiving the goods are always borne by the customer.

4.3  If the customer chooses to collect the order themselves, NGL reserves the right to consider that order as cancelled without formal notice if the scheduled collection date is exceeded by two weeks. In that case, subsequent handling of the goods is performed in accordance with Section 2.4 of the general terms and conditions.

5.     Warranties

5.1  Complaints concerning works performed and/or goods delivered/placed must be made by registered letter; in the event of apparent defects or non-compliance, within 8 days of delivery, placement or performance of the works. However, the warranty period for delivered goods cannot in any event exceed the applicable factory warranty.

5.2  In order for the customer to be able to claim against the hidden defects warranty, the applicable legal requirements must be met. Any claim under the warranty lapses within three months of discovering the defect, as well as in the event of treatment, replacement, repair by the customer or by a third party. NGL’s warranty obligation is assumed personally with respect to clients. Third parties may not make a warranty claim directly against NGL.

5.3  Lodging a complaint does not entitle the customer to suspend their payment obligations. Any complaints can be addressed to NGL’s registered office at Bergemeersenstraat 137, 9300 Aalst.

5.4  The consumer has legal rights under the Law of 21st September 2004 on consumer protection relating to the sale of consumer goods. This legal warranty applies from the date of delivery to the first owner. Any commercial warranty shall apply without prejudice to these rights. In order to call on the warranty, the customer must be able to present proof of purchase. For items purchased on-line and delivered to the customer’s home, the customer must contact NGL’s customer service and return the item to NGL at their expense. The warranty never applies to defects resulting from accidents, negligence, falls, use of the item for purposes other than those for which it was designed, failure to follow the instructions or the manual, adjustments or changes to the item, poor maintenance or any other abnormal or incorrect use. Defects that appear after a period of 6 months following the date of purchase or, if applicable, the delivery date, are not considered as hidden defects, except if the customer can prove otherwise.

6.     Liability

6.1  NGL’s liability is limited to the liability imposed as legally binding. Furthermore, it cannot under any circumstances be held liable for errors due to incorrect or incomplete information or data provided by the customer.

6.2  NGL is not responsible in any way for indirect damage such as loss of income, loss of energy production or any damage caused to third parties, other goods or the environment. NGL is even less responsible for defects directly or indirectly caused by the client or a third party, even if they are the result of misconduct or negligence.

7.     Prices - Payment

7.1  Unless otherwise stipulated, for any mission or orders, forty percent (40%) of the total amount must be paid as a down payment. For missions or orders over fifty thousand euros (€ 50,000.00) (excluding VAT), NGL is entitled to ask the customer for a bank guarantee before carrying out the contract.

7.2  Unless expressly stipulated otherwise, NGL’s prices are exclusive of VAT and other taxes as well as delivery, transport and administrative costs.
NGL reserves the right to adjust its prices during the lifetime of the contract (even in the event of an absolute fixed price) following any changes in the cost of raw materials, materials, salaries and social security contributions.

7.3  Unless otherwise stipulated, all NGL invoices are always payable in full in cash without any reduction upon the invoice date and, if the placement is not performed by NGL or by any person designated by NGL, in cash for collection or dispatch of the goods.

7.4  Invoices may only be validly challenged by registered letter within 5 days of the invoice date mentioning the invoice date, the invoice number and a detailed justification.

7.5  Any invoice not paid in full or in part upon the invoice date automatically results in late payment interest of 1% for each month of delay without prior formal notice, with any month started being considered as an expired month and, in addition, the amount being increased by 10% with a minimum of TWO HUNDRED AND FIFTY EUROS (€ 250) (excluding VAT) as flat-rate compensation without prejudice to NGL’s right to claim higher damages.

7.6  If a customer fails to pay one or more outstanding receivables, NGL reserves the right to immediately halt any subsequent delivery or performance and to consider the other orders as cancelled without any formal notice, in which case the fixed-rate compensation set out in Section 2.4 is due. In addition, that involves the immediate payability of all invoices, including those not yet due, and all payment terms granted shall lapse. The same applies in the event of imminent bankruptcy, judicial or amicable suspension of payments, as well as in the event of any other circumstances indicating customer insolvency.

7.7  In accordance with the provisions of the Law of 15thDecember 2004 on financial collateral, in the event of the opening of any insolvency proceedings or in the event of seizure or of any other situations involving equal rights held by creditors for which either Party is responsible, all the receivables and liabilities between the existing parties will automatically be offset at the time of the insolvency proceedings, the seizure or the situation involving equal rights held by creditors, irrespective of their date of payability, their purpose or the value in which they are expressed.
In any case, this offset shall be binding on the receiver and the remaining equal creditors, who therefore cannot object to the offset performed by the parties.

8.     Retention of title

8.1  All goods sold remain the property of NGL until the principal, any interest and any costs have been paid in full. Until then, the customer may not sell or pledge the goods to a third party or dispose of them in any way. The risks shall however be borne by the customer from the proposed availability date. In the event of a breach of the retention of title and the ban on resale, NGL shall automatically have a privileged lien on the selling price realised for the materials and the customer shall owe NGL fixed-rate compensation of 50% of the selling price.

9.     On-line purchases

9.1  In the event of on-line purchases, after indicating the number of products and their specific characteristics, you can view your virtual basket and proceed with payment / the order. At the time of payment, you have the choice between payment by bank transfer or with PayPal. Bancontact is available for payment on collection.

9.2  NGL is entitled to refuse an order resulting in a serious breach by the customer regarding orders in which they are involved.

10.  Right of withdrawal

10.1        The provisions of this Article shall only apply to Customers who purchase items on-line via NGL’s on-line shop as consumers. The customer is entitled to cancel the contract within 14 calendar days without giving any reason. The withdrawal period expires 14 calendar days after the date on which the Customer or a third party designated by the Customer, who is not the carrier, takes physical possession of the product. In order to exercise their right of withdrawal, the Customer must inform NGL, located at Bergemeersenstraat 137, 9300 Aalst, info@nextgenerationled.be, by an unambiguous statement (e.g. by letter, fax or e-mail) of their decision to terminate the contract. The Customer may use the standard form attached for this purpose but that is not a requirement. In order to comply with the withdrawal period, the Customer must send notice that they are exercising their right of withdrawal before the withdrawal period expires. The Customer must return or hand over the goods to NGL, Bergemeersenstraat 137, 9300 Aalst, immediately but in any case no more than 14 calendar days after having notified NGL of their decision to terminate the contract. The customer is in time when they return the goods before the 14 calendar days expire. The direct costs of returning the goods shall be borne by the customer. If the returned product has lost value in one way or another, NV NGL reserves the right to ask the Customer for compensation and to claim damages for any deterioration of the goods resulting from use by the Customer beyond what is necessary to establish their nature, characteristics and operation. Only items in their original packaging, with all accessories, manuals and the invoice or proof of purchase, may be returned. If the customer terminates the contract, NGL shall reimburse all payments received from the customer, including standard shipping costs, within 14 calendar days of NGL being informed of the customer’s decision to terminate the contract. With regard to sales contracts, NGL may wait to have recovered all the products or for the customer to have proven that they have returned the products, depending on which occurs sooner, before processing the refund. Any additional costs due to the customer choosing a delivery method other than standard delivery are not refunded.  NGL shall refund the Customer by the same payment method as that used during the original transaction, unless the Customer has expressly agreed otherwise; in any case, the customer shall not be billed for that type of refund.

11.  Privacy

11.1        The responsible for processing the data, NGL respects the Belgian law of 8 December 1992 regarding the protection of privacy in the processing of personal data. The personal data you provide will only be used for the following purposes: processing the order, sending newsletters. You have a legal right to inspect and correct your personal data. Subject to proof of identity (copy of identity card) you can obtain the written notification of your personal data free of charge by means of a written, dated and signed request to NGL, Bergemeersenstraat 137, 9300 aalst, info@nextgenerationled.be. If necessary, you can also ask to correct the data that would be incorrect, incomplete or non-pertinent. In case of use of data for direct marketing: You can oppose the use of your data for direct marketing free of charge. For this you can always contact NGL, Bergemeersenstraat 137, 9300 aalst, info@nextgenerationled.be. We treat your information as confidential information and will not pass on, rent or sell it to third parties. The customer himself is responsible for keeping his login details confidential and the use of his password. Your password is stored encrypted, so NGL does not have access to your password. NGL keeps online (anonymous) visitor statistics in order to see which pages of the website are visited to which extent. If you have questions about this privacy statement, you can contact us at info@nextgenertionled.be or at the following address: NGL, Bergemeersenstraat 137, 9300 aalst.

12.  Applicable law - Jurisdiction

12.1        All disputes arising from these general terms and conditions as well as from any other contract entered into between NGL and the customer are the exclusive competence of the courts of the district where NGL has its registered office.

12.2        Belgian law is applicable.

12.3        The consumer may also contact the ODR platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). NGL has endorsed UNIZO’s e-commerce label regulations. These regulations are available at http://www.unizo.be/ecommercelabel/ where you can also resolve complaints or disputes extrajudicially thanks to UNIZO’s complaint procedure.

12.4        NGL has endorsed the Regulations of the UNIZO e-commerce label. These regulations are available on https://www.unizo.be/sites/default/files/reglement_-_13_januari_2017.pdf where you can also turn to complaints or disputes extrajudicially via the complaints procedure of UNIZO.